ویدیو کلیپ مرکز نوآوری بانک تجارت

www.tiwin.ir

تاریخ طراحی و ساخت: خرداد 1399

فعالیت مرکز نوآوری بانک تجارت: 

شتابدهی و سرمایه گذاری استارت آپ های حوزه فینتک، بانکداری باز و بازار سرمایه

زنبیل خرید