نمایش رادیویی گفگوی خبری با ماسک

پخش از رادیو جوان

کاری از گروه هنری ویدار

نویسنده: ملیجه یلمچی

گویندگان: شهرام صدیق (ماسک) و پرستو سرانجام (مجری رادیو)

زنبیل خرید