سالهاست عارضه یابی و ارایه راهکارهای عملیاتی برای بهره وری بیشتر شرکت ها و سازمان ها جزو یکی از مهمترین خدمات امکان می باشد.

امکان بعنوان منتور و مربی در کسب و کارهای تجاری کنار تیم های استارتاپی و دانش بنیان همراه بوده و با توجه به نیازهای فردی، سازمانی و شغلی آگاه سازی مدیران ارشد سازمان ها و شرکت ها رو نسبت به توانمندی های خود و سازمان و شرکتشان بعهده داشته است.